REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Dyrektora SP

w Świekatowie nr 2/2017
z dnia 15.02.2017Regulamin rekrutacji dzieci do Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Świekatowie
– zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja


Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 14.12.2016r. Prawno oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59)
2. Ustawa z dnia 14.12.2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
Dz. U. z 2017r. poz. 60)
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty( Dz. U. z 2016r. Nr 16 poz. 1943)
4. Ustawa z dnia 9 grudnia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2016r poz.575);
5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2016r. poz. 2046.);


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia dziecka do oddziałów przedszkolnych w trakcie roku szkolnego. W tym przypadku decyzję o przyjęciu do oddziałów przedszkolnych podejmuje dyrektor szkoły.
2. Regulamin Rekrutacji do Oddziałów Przedszkolnych przy św. Franciszka
z Asyżu w Świekatowie, zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do oddziałów przedszkolnych, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej. Regulamin stosuje się do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do Oddziałów Przedszkolnych przy św. Franciszka z Asyżu w Świekatowie, ze względu na to, że szkoła jest publiczną placówką ogólnodostępną.
3. Rejestracja kandydatów do oddziałów przedszkolnych odbywa się w bezpośrednio
w placówce.
4. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych prowadzona jest na wolne miejsca. Informację
o liczbie wolnych miejsc na dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości dyrektor szkoły. Informacja umieszczana jest na stronie www.przedszkoleswiekatowo.przedszkolowo.pl/komunikaty oraz w tablicy ogłoszeń
w oddziałach przedszkolnych. Informacja podawana jest na 6 dni przed terminem rekrutacji, po rozpatrzeniu deklaracji rodziców o kontynuowanie wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające już do oddziałów przedszkolnych.
5. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do przedszkola. Komunikat jest publikowany na stronie www.przedszkoleswiekatowo.przedszkolowo.pl/komunikaty oraz na tablicy ogłoszeń
w oddziałach przedszkolnych.
6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana
przez dyrektora szkoły.
7. Przedszkole prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.Rozdział II
Zasady rekrutacji

§ 2.

1. Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są:

1) dzieci w wieku od 3 do 6 lat;
2) w wyjątkowych wypadkach może być przyjęte dziecko 2,5 – letnie.

zamieszkałe na terenie Gminy Świekatowo.
2. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku, który można pobrać ze strony internetowej www.przedszkoleswiekatowo.przedszkolowo.pl/komunikaty lub bezpośrednio w placówce od dnia 1 marca (załącznik nr 1).
3. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym oddziale przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają deklarację na kolejny rok szkolny o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym oddziale przedszkolnym (załącznik nr 2). Nie złożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym oddziale przedszkolnym od dnia 1 września bieżącego r.sz.
4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
6. Godziny pobytu dziecka w oddziałach przedszkolnych zadeklarowane we wniosku
są wiążące przy podpisywaniu umowy. Dopuszcza się zmiany tylko w szczególnych przypadkach.
7. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji rodzic dziecka zobowiązany jest do podpisania umowy, w sprawie świadczenia usług przez oddziały przedszkolne na dany rok szkolny, w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki.
8. Dyrektor ma możliwość tworzenia listy „rezerwowej”, na której umieszcza na wniosek rodziców dzieci nieprzyjęte do przedszkola.
9. Rodzice dzieci przyjętych są zobowiązani do bezzwłocznego powiadomienia dyrektora o rezygnacji z miejsca w przedszkolu.
§ 3.

1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

1) zarejestrowanie kandydata poprzez złożenie wniosku;
2) postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;
3) podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie oddziałów przedszkolnych listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do placówki;
4) postępowanie odwoławcze;
5) postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji oddziały przedszkolne dysponują nadal wolnymi miejscami.

§ 4.

1. Do oddziałów przedszkolnych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Świekatowo.
2. Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
3. Dziecko 6-ltenie, które nie rozpoczęło edukacji w szkole, ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
4. Zapewnienie warunków do spełnienia obowiązków , o którym mowa w ust. 2 i 3 jest zadaniem własnym gminy.
5. Liczba dzieci w jednym oddziale nie może przekraczać 25.
6. Dopuszcza się tworzenie oddziałów mieszanych (5-6 latków, 5-4 latków oraz 3-4 latków).
7. Liczebność oddziałów mieszanych nie może przekroczyć liczby określonej w pkt.5.

8. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w § 4 ust. 1, niż wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. Komisja na potrzeby uporządkowania
w kolejności od największej liczby punktów do liczby najmniejszej przyjmuje dla każdego kryterium wartość – „ 10”.
9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i wystąpienia niemożności wyboru kandydatów, gdyż ich liczba przekracza liczbę miejsc, komisja przeprowadza dla tej grupy drugi etap postępowania rekrutacyjnego.
10. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone przez organ prowadzący. Są to następujące kryteria:

1) A. każdy z rodziców /opiekunów pracuje co najmniej na 1 etat -10 punktów;
(1 etat- należy rozumieć, gdy: rodzic/prawny opiekun jest zatrudniony na umowę o pracę, umowę cywilnoprawną, prowadzi gospodarstwo rolne, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, studiuje w systemie dziennym, rodzic/prawny opiekun nie pracuje zawodowo ale opiekuje się dzieckiem niepełnosprawnym)
B. jeden z rodziców/opiekunów pracuje na co najmniej 1 etat*, drugi na co najmniej 0,5 etatu, ale mniej niż jeden etat- 7 punktów;
C. jeden rodzic/ prawny opiekun pracuje co najmniej na 1 etat* - 5 punktów
2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola, na który składany jest wniosek - 8 punktów;
3) miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 80% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579 z późn. zm.) -5 punktów;
4) kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny -10 punktów;
5) kandydat będzie przebywał w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie – 5 punktów.

11. Do oddziałów przedszkolnych mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oddziały przedszkolne nadal dysponują wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne
na zasadach określonych w § 4 ust. 2 – 4 regulaminu.
12. Publikacja wyników naboru odbędzie się w terminie 14 dni od zakończenia prac Komisji Rekrutacyjnej, jednak nie później niż do 30 kwietnia br. Poprzez zamieszczenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych na tablicy ogłoszeń w placówce.
13. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oddziały przedszkolne nadal posiadają wolne miejsca, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem 30 czerwca br. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w tym rozdziale.

Rozdział III
Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

§ 5.

1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych
jest złożenie wniosku o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Wniosek pobiera się bezpośrednio z sekretariatu placówki lub strony www.przedszkoleswiekatowo.przedszkolowo.pl/komunikaty
3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się we wskazanym terminie
do sekretariatu oddziałów przedszkolnych.
4. Do wniosku dołącza się opcjonalnie:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata; (załącznik nr 1 do wniosku),
2) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka. (załącznik nr 2 do wniosku),
3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność kandydata;
4) orzeczenie o niepełnosprawności rodzica/opiekuna lub rodziców/opiekunów kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz.U.2016.2046.);
5) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
6) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U.2016.575);
7) oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego
albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców (lub samotnego rodzica), (punkt we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, w danych osobowych matki i ojca)
8) oświadczenie rodziców o wysokości dochodów na członka rodziny (załącznik nr 3 do wniosku).
5. Dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 3 – 6 składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kpa odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
6. Oświadczenia, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 1,2 i pkt 7,8 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”.
7. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/ opiekunów dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia żądanych potwierdzeń.
8. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się do wójta ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności przedstawionych
w oświadczeniach rodzica/opiekuna. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
9. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa dostarczenia innych dokumentów pozbawia możliwości korzystania z pierwszeństwa przyjęcia określonego w kryteriach naboru.Rozdział IV
Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

§ 6.

1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.
2.Na potrzeby rekrutacji do oddziałów przedszkolnych kryteria, ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z wójtem gminy.
3. Na dany rok szkolny terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego określa wójt gminy.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych
w roku szkolnym 2017/2018

Lp. Czynności rekrutacyjne Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dzieci w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. od 1 marca 2017r.
do 20 marca 2017r. nie dotyczy
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną. od 1 marca 2017r
do 31 marca 2017r od 16 maja 2017r. do 23 maja 2017r.
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 1 kwietnia 2017 r.
do 29 kwietnia 2017 r. od 16 maja 2017 r.
do 23 maja 2017 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 30 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.4. Regulamin obowiązują z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu.
Dyrektor
mgr Hanna Jaremba
Przedszkolowo.pl logo