REGULAMIN ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W ŚWIEKATOWIE

Regulamin Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej
im. św. Franciszka z Asyżu w Świekatowie.

Oddziały Przedszkolne są placówką wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą, która zapewnia wychowanie i opiekę dzieciom od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole.
Dla usprawnienia pracy Oddziałów Przedszkolnych oraz umożliwienia współpracy z Rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie jego postanowień.
1.Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia.
2.Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do oddziału powinno regularnie do niego uczęszczać.
3.Ewentualna przerwa w uczęszczaniu może nastąpić tylko z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w placówce.
4.Do oddziału może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego.
5.Nauczyciel, ani żadna inna osoba z personelu nie ma prawa podawania dzieciom leków.
6.W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie personelu.
7.Rodzice mają prawo grupowo ubezpieczyć swoje dziecko w ramach wybranej w placówce polisy ubezpieczeniowej.
8.Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci (sprawy te określa Regulamin Rady Rodziców).
9.Uznając prawo Rodziców do religijnego wychowania dzieci, Oddziały umożliwiają naukę religii tym wychowankom, których Rodzice wyrażają takie życzenie.
10.Liczba dzieci w oddziale nie może być większa niż 25.
11.Czas pracy Oddziałów – od godz. 6:45 do godz. 15:45 od poniedziałku do piątku.
12.Dziecko powinno być odebrane z Oddziału przez Rodziców lub upoważnioną przez nich osobę do godziny zadeklarowanej w umowie.
13.Dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych z rytmiki i języka angielskiego. Za udział w nich nie pobiera się dodatkowej opłaty. Zajęcia te odbywają się w ramach minimum programowego.
14.Oddziały prowadzą również żywienie dzieci. Ta działalność jest w pełni odpłatna. Stawkę dzienną za wyżywienie dzieci ustala dyrektor w drodze zarządzenia.
15.Dzieci przebywające w Oddziale w ramach minimum programowego (25 godzin zegarowych tygodniowo, które w naszej placówce przypadają w godzinach 8:30 – 13:30) nie podlegają opłacie za miejsce. W przypadku pobytu dłuższego, zarządzeniem MEN, za każdą rozpoczętą godzinę, w wymiarze zadeklarowanym w umowie, należy uiścić kwotę 1 zł.
16.Opłatę za pobyt dziecka w oddziale należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 każdego miesiąca z góry. Opłaty przyjmuje Intendent Oddziałów.
17.Dyrektor Szkoły ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do Oddziałów z następujących przyczyn:
- nieregularnego dokonywania opłat,
- braku informacji o powodach nieobecności dziecka przez okres dłuższy niż jeden miesiąc,
- nagminnego pozostawiania dziecka w Oddziale poza godziną wyznaczona w umowie,
- zalegania z opłatami przez okres dłuższy niż dwa miesiące.
18. Oddziały przedszkolne nie ponoszą odpowiedzialności za żadne dodatkowe przedmioty przynoszone przez dzieci (np.: zabawki, biżuterię)
19. Informację o wypisaniu dziecka z Oddziału należy złożyć u Dyrektora Szkoły w formie pisemnej. Zaprzestanie naliczania odpłatności następuje z początkiem nowego miesiąca.

Regulamin Oddziałów wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny i społeczno-emocjonalny. Postrzegając go wspólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.

Przedszkolowo.pl logo